top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

For leverancer og tjenesteydelser fra GMI ENERGY ApS,

Dantes Plads 2, 1552 København V, er følgende betingelser gældende med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

Alle tilbud der fremsendes af GMI Energy ApS, er baseret på de på tilbudsdagen gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser og statslige afgifter. GMI Energy ApS forbeholder sig ret til at regulere salgsprisen i det omfang ændringer efterfølgende indtræder i toldsatser, valutakurser, statslige afgifter, råvarepriser mv. Bilagsmateriale som er leveret med afgivne tilbud, tilhører GMI Energy ApS. Materialet må ikke misbruges eller videregives til tredjemand og skal på forlangende, hvis tilbuddet ikke fører til ordre, leveres tilbage til GMI Energy ApS, jvf. i øvrigt markedsføringslovens § 1.

Afgivne tilbud kan af GMI Energy ApS frit tilbagekaldes eller ændres indtil accept er kommet frem til GMI Energy ApS. Der tages forbehold for eventuelle fejl ved den oplyste lagerstatus, tekniske oplysninger om produktet mv.

Produktoplysninger og rådgivning

GMI Energy ApS tager forbehold for de anførte mål, proportioner, vægt, diagrammer, instruktioner, tekniske oplysninger mv., som fremgår af vores kataloger, manualer, instruktioner mv. idet der løbende foregår produktudvikling.

Ordrer fra kunden

Ordrer er bindende for Ordregiveren og ændring eller annullering kan kun foretages efter skriftlig aftale med GMI Energy ApS. GMI Energy ApS behandler ordren straks den er modtaget i systemet. Ved bestilling af specialvarer opkræves en forudbetaling af 30% af slutsummen. Der er ingen fortrydelsesret på specialvarer og disse kan ikke returneres. GMI Energy ApS har til enhver tid retten til at ophæve en ordre.

AFTALENS OPHØR

Kunden er ved aftalens ophør, uagtet grunden til ophøret forpligtet til at aftage og betale for Produkter, herunder også emballage, tilbehør m.v., som vi efter Kundens ønske har liggende på lager. Tilsvarende gælder produkter, emballage, tilbehør m.v., som indgår i Produktet der ligger på lager hos vores leverandører, herunder hos en leverandør som Kunden har anvist os. Overdragelse sker til Kunden til dokumenteret eller aftalt kostpris på tidspunktet for overdragelsen. Hvis aftalt kostpris er på baggrund af et tilbud eller lignende aftale vil en aftalt kostpris kun stå ved magt under at de aftalte vilkår bliver gennemført overfor GMI Energy ApS. Hvis de aftalte vilkår ikke bliver gennemført, herunder også emballage, tilbehør m.v., ophører eventuelle rabatter, betalingsfrister og eventuelt andre aftaler og den fulde kostpris for GMI Energy ApS vil blive opkrævet uden særaftaler.

Forsendelse og ejendomsret

Forsendelse finder sted for købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt i forbindelse med handlens indgåelse. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos GMI Energy ApS, indtil den fulde købesum er betalt.

Reklamationer

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale og med angivelse af følgeseddels nr. og dato. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelse. Reklamationer skal ske GMI Energy ApS inden 8 dage fra levering. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan han ikke senere påberåbe sig eventuelle mangler. købelovens § 51. Eventuelle reklamationer over manko eller andre synlige mangler ved varen skal ske straks og skriftligt inden 48 timer fra leverancens modtagelse. I modsat fald fortaber køber sin ret til at gøre mangler gældende over for GMI Energy ApS. Omkostninger der afholdes af køber som følge af påberåbte fejl dækkes, ikke af GMI Energy ApS med mindre GMI Energy ApS har modtaget reklamationen og skriftligt accepteret at dække omkostningerne. Omkostninger i forbindelse med returnering samt i øvrigt risiko herved for beskadigelse påhviler køber. Lagerførte varer, der efter aftale returneres senest 3 uger efter levering, krediteres med et fradrag på 5 %, dog min. DKK 100,- forudsat varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage. Lagerførte varer, der efter aftale returneres indtil 3 uger efter leveringen, krediteres med et fradrag på 10 %, dog min. DKK 100,- forudsat varen er ubrugt i original og ubeskadiget emballage. Ikke lagerførte varer, Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan ikke tages retur. Varer kan ikke returneres senere end 3 uger efter leveringsdagen.

Transportskader

Transportskader skal straks ved varens modtagelse anmeldes af køber over for transportøren (postvæsenet, fragtmand m.v.) med samtidig orientering af GMI Energy ApS.

Emballage og øvrige tillæg

Paller, rammer og anden emballage faktureres til kostpris og tages ikke retur.  Øvrige tilkomne omkostninger vil blive debiteret særskilt, f.eks. energitillæg, forgæves kørsel, særlige hjemtagelses omkostninger mv.

Afhjælpning af fejl og mangler

Varer der inden 24 måneder efter leveringen måtte vise sig at være behæftet med væsentlige mangler, som vi er ansvarlige for, erstattes efter vort valg enten ved reparation, ombytning eller refusion af den erlagte betaling. Der tilkommer ikke køber mangelbeføjelser herudover. Ved reparation eller ombytning skal levering ske franko til vor adresse. GMI Energy ApS er ikke ansvarlig for fejl eller mangler der opstår i leveret software, medmindre grov uagtsomhed fra GMI Energy ApS side kan påvises. GMI Energy ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Forsinkelse

Forsinket levering berettiger ikke køber til ophævelse af købet, medmindre køber efter leveringsfristens udløb over for GMI Energy ApS har fremsat skriftligt påkrav med en rimelig frist til gennemførelse af leveringen. GMI Energy ApS er ikke ansvarlig for købers direkte eller indirekte tab i tilfælde af forsinkelse med leveringen.

Fordringshavermora

Såfremt køber undlader at afhente eller modtage varen, er GMI Energy ApS berettiget til at opbevare og eventuelt forsikre varen for købers regning. Såfremt køber, trods skriftlig opfordring, ikke afhenter/modtager varen straks herefter, er GMI Energy ApS berettiget til bedst muligt for køber at sælge varen til anden side. Evt. Mango opkræves af køber 1.

Priser

Alle priser er dagspriser angivet i DKK eks. moms, stats-afgifter og lyskilder med mindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.

Betaling

Betaling skal ske netto kontant, medmindre der er indgået anden aftale mellem parterne. Ved specielvarer forudbetales 30% af slutsummen. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives gebyr med DKK 100,00 og renter med 2% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav som GMI Energy ApS ikke har godkendt.

Byggeleveranceklausul

I det omfang varer leveres til en byggeentreprise i Danmark, hvor AB92 / ABT 93 finder anvendelse, sker leveringen i henhold til AB 92 og ABT 93, §§ 10, stk. 4 og 5, stk. 5, således: GMI Energy ApS ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen at det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Produktansvar (Ansvarsfraskrivelse)

Misligholdelse herunder forsinkelse eller levering af mangelfulde varer berettiger kun køber til erstatning, såfremt køber dokumenterer at misligholdelsen skyldes grov uagtsomhed hos GMI Energy ApS. GMI Energy ApS er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder. Selskabet er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til Produktansvarslovens regler. Herudover er Selskabet ikke ansvarlig for produktansvar. GMI Energy ApS er kun ansvarlig for den skade som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl begået af sælger eller andre som sælger har ansvaret for. GMI Energy ApS ansvar for tingskade kan ikke overstige den indkøbte købspris. Sælger er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom mens varen er i købers besiddelse. GMI Energy ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter der er fremstillet af køber eller produkter, hvori disse indgår. GMI Energy ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning GMI Energy ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde GMI Energy ApS skadesløs i samme omfang som GMI Energy ApS’ ansvar er begrænset efter stk. 1-4. Køber er forpligtet til straks at underrette GMI Energy ApS om erstatningskrav fra tredjemand i henhold til denne bestemmelse samt at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af den solgte vare.

Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Rettigheder

Alle produkter, industrielle og immaterielle rettigheder til Produktet (inklusive vejledning, specifikationer, indhold, fremstillingsmetoder, emballage m.v.) tilhører os. Kunden er ikke berettiget til at lade tilsvarende eller lignende produkter, inkl. emballage mv., fremstille hos tredjemand, og Kunden er uberettiget til at anvende sådanne ved salg og markedsføring af lignende produkter. Rejses der sag mod køber med påstand om rettighedskrænkelse, af produkter skabt af GMI Energy ApS, er køber forpligtet til at give GMI Energy ApS skriftlig meddelelse herom. I det omfang køber foretager ændringer i det leverede, ophører al ansvar fra GMI Energy ApS, og GMI Energy ApS hæfter ikke for krænkelser af andres patenter eller andres ophavsret, som måtte følge heraf.

Garanti

Vores produktinformationer, Monterings vejledning m.v. er alene vejledende og GMI Energy ApS står ikke ansvarlig for eventuelle fejl, mangler m.v. Oplysninger i produktinformationer er kun bindende for os når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af Produktet, herunder for at Produktets indhold og egenskaber modsvarer Kundens krav til dette. Produkter der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, repareres eller ombyttes i overensstemmelse med dansk købelovs regler herom i max 5 år og i samme omfang som garantien fra underleverandører har tilsagt. LED lyskilder dog max i 2 år. GMI Energy ApS giver Kunden garanti svarende til den som GMI Energy ApS har modtaget fra underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra GMI Energy ApS med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt GMI Energy’s bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.                                Såfremt fabrikanten/producenten af Produktet yder en garanti, vil alene fabrikanten/producenten hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod GMI Energy ApS som følge af fabrikantens/producentens garanti. Garanti af GMI Energy ApS er kun gældende hvis der er installeret en anbefalet overspændingsbeskyttelsesenhed (anbefalede enheder model: SPD-20-240P, SPD-20-277P, fra Mean Well eller tilsvarende). Opsætning af al materiale skal være opsat under gældende regler og lovkrav, tilset og godkendt af en autoriseret el-installatør. Eksisterende elforsyninger og materiale fra- og hen til et produkt fra GMI Energy ApS skal være opsat under gældende regler og lovkrav og godkendt af en autoriseret el-installatør. Produkter fra GMI Energy ApS må ikke serviceres eller modificeres af andre. Hvis disse krav ikke bliver overholdt er garantien ikke længere gældende.

Tvistigheder

Uoverensstemmelser skal løses efter dansk ret og værneting skal være Sø- og Handelsretten i København eller subsidiært Københavns Byret uanset hvor køber er hjemmehørende. Parterne kan efter tvisten er opstået ved enighed aftale andet værneting.

bottom of page